Novice
Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Beckhoff 2020”
1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri, ki jo organizira podjetje Beckhoff Avtomatizacija d.o.o., Zbiljska cesta 4, 1215 Medvode (v nadaljevanju: organizator) na sejmu IFAM, ki se bo odvijal od 11.2.2020 do 13.2.2020 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev ter zbiranje kontaktov.
Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je stara 18 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od torka, 11.2.2020, do četrtka, 13.2.2020 do 17.00 ure.
Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradno vprašanje na obrazcu, ki ga je pripravil organizator, izpolnijo svoje podatke in izpolnjeno prijavo oddajo na razstavnem prostoru organizatorja (hala A, prostor 301). V nagradnem žrebanju so vključeni vsi udeleženci, ki bodo pravilno odgovorili na vprašanje in pravilno ter v celoti izpolnili obrazec.
Organizator bo izmed vseh, ki bodo sodelovali v nagradni v skladu s prejšnjim odstavkom, dne 13.2.2020 naključno izžrebal enega (1) nagrajenca.

4. Nagrada
Izžrebanec bo prejel darilni bon za BigBang v vrednosti tristo (300) evrov. Nagrajenec ni upravičen zahtevati gotovinske protivrednosti osvojene nagrade. Osvojene nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

5. Davki in akontacija dohodnine
Od nagrajenca bo organizator naknadno pridobil dodatne podatke (naslov prebivališča, davčna številka) za namene plačila dohodnine, vezane na pridobljeno nagrado.

6. Objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo najkasneje 20.2.2020 obvestil nagrajenca o nagradi prek e-naslova. Nagrajenec ima do vključno 27.2.2020 čas, da organizatorju sporoči: stalni/začasni naslov, davčno številko ter kontaktno telefonsko številko.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

7. Prevzem nagrade
Organizator bo nagrado poslal nagrajencu s priporočeno pošto.

8. Varstvo osebnih podatkov
Udeleženci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica soglasja udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev (ime in priimek, e-mail naslov, podjetje, ki so navedeni na obrazcu za sodelovanje v nagradni igri) za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter za namene obveščanja o poteku ozirom izvedbi nagradne igre oziroma morebitne objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni strani organizatorja (www.beckhoff.si).
Udeleženec v nagradni igri lahko soglasje za neposredno trženje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na info@beckhoff.si ali pisno na naslov sedeža podjetja.
Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času obdelovanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja področje varstva osebnih podatkov (v trenutku sprejetja teh pravil je to ZVOP-1).

9. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci. Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.
V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

10. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

V Medvodah, 30.1.2020

Beckhoff Avtomatizacija d.o.o., Zbiljska 4, 1215 Medvode